Föreningens stadgar

Antagna 1981

 
     
 
§ 1 Sveriges Cerealistförening (SCF) är en sammanslutning av svenska cerealister. Föreningen är ansluten till Nordiskt Cerealistförbund (NCF). Föreningens stadgar skall stå i överensstämmelse med förbundets stadgar och vara godkända av förbundsmötet.
§ 2 Föreningens syfte är att verka för samarbete och sammanhållning mellan Sveriges cerealister. Föreningen skall om möjligt anordna ett föreningsmöte varje år utom under år då förbundskongress hålls. Föreningens beslutande organ är årsmötet. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
§ 3 Föreningsmedlem kan var och en bli, som är intresserad av eller arbetar med cerealier, i första hand som brödsäd. Ny medlem, som inväljes av styrelsen, skall skriftligt föreslås av två medlemmar. Till hedersmedlem kan den kallas, som har utfört ett framstående arbete inom cerealieområdet, eller som på ett annat framstående sätt har främjat föreningens eller förbundets arbete. Hedersmedlem i Sveriges Cerealistförening och Nordiskt Cerealistförbund skall väljas av förbundets presidium efter förslag av föreningens styrelse.
§ 4 Föreningens styrelse skall väljas bland aktiva medlemmar. Styrelsen är föreningens verkställande organ och dess uppgift är att behandla löpande föreningsärenden, tillvarata föreningens ekonomi, förestå föreningens årsmöten och förbundskongressen under år den förläggs till Sverige. Två revisorer med suppleant samt en valberedning skall väljas samtidigt med styrelsen. Styrelse, revisorer samt valberedning väljes av årsmötet för en period av tre kalenderår.
§ 5 Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och en fjärde ledamot. Under år föreningen har att anordna förbundskongressen, är föreningens ordförande tilllika förbundets president.
§ 6 Föreningens styrelse är beslutsmässig om tre av dess fyra ledamöter är närvarande.
§ 7 Föreningens vetenskapliga ledamot, som väljes av årsmötet för en period av tre år, är förutom medlem av förbundets veteskapliga kommité kontaktorgan med andra vetenskapliga organisationer.
§ 8 Föreningens medlemsavgift bestämms av årsmötet.
§ 9 Föreningen disponerar över medlemsavgifterna och andra intäkter inom föreningen.
§ 10 Förslag till ändring av stadgarna skall per post tillställas samtliga medlemmar för kännedom senast en månad före det årsmöte stadgeändringarna skall fastställas. Stadgeändringar skall godkännas av förbundsmötet.
§ 11 Beslut om föreningens upphörande må fattas om vid två på varandra följande årsmöten de närvarande med minst två tredjedelars majoritet funnit skälen härtill godtagbara. När sådant beslut föreligger beslutas även om föreningens tillgångar och tillhörigheter.